Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Các quý vị đại biểu và các quý cổ đông làm lễ chào cờ

 

Đoàn Chủ Tịch

 

Ông Bùi Trọng Dân chủ tọa Đại hội

 

Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019

 

Các quý cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội

 

Tổng Giám Đốc bỏ phiếu biểu quyết

 

Ông Nguyễn Ngọc Minh trưởng ban thư ký đọc biên bản Đại hội

0225.3842.650