Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese
Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - update - BCTC 2022

Thông báo và tin tức

25/04/2023

update....

Công ty gửi tới Quý cổ đông BCTC của Công ty năm 2022 đã qua kiểm toán.

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo và tin tức

24/04/2023

             Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng!

Để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được diễn ra thành công, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng trình quý cổ đông các nội dung thông qua - như bài đính kèm.

             Trân trọng!

Hồ sơ Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo và tin tức

30/11/2022

Hồ sơ Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

 

Biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo và tin tức

14/07/2022

             Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng

Sau khi buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bế mạc, các Ban giúp việc trong Đại hội đã làm việc một cách nghiêm túc và khẩn trương. Sau đây Công ty gửi tới Quý cổ đông Biên bản và nghị quyết Đại hội:

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo và tin tức

20/06/2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng

Để chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được diễn ra thành công, Công ty Cp Vật tư nông nghiệp I Hải Phòng trình quí cổ đông các nội dung thông qua (như file đính kèm)

0225.3842.650