Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp I Hải Phòng!

Ban Tổ chức gửi tới Quý cổ đông bộ Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng! 

0225.3842.650