Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Nghị quyết, thông báo gia hạn lần 2 thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phần của cổ đông hiện hữu

0225.3842.650