Chào mừng bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP I HẢI PHÒNG  -  Tel: (0225)3842.650
Vietnamese English Chinese

Thông báo đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi : Quí Cổ đông Công ty CP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng
Công ty CP Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng gửi tới Quý cổ đông thông báo đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Trân trọng!

0225.3842.650